Az Égner Ékszer Kft. általános üzenőfali nyereményjáték szabályzata

Az Égner Ékszer Kft. (Székhely:1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 28. Cégjegyzékszám:
01-09-160361
, Adószám: 10634891-2-42., e-mail cím: info@egner.hu 

továbbiakban: Szervező) önállóan szervezi a jelen szabályzat alapján:

I. Bevezetés

1. A nyereményjátékok időtartama alatt a játékszabályzat hozzáférhető minden

felhasználó számára a https://www.facebook.com/egnerekszer/ oldalon. A

szabályzat módosításait, valamint a játékok esetleges megszüntetéséről szóló

értesítéseket a Szervező ezen a Facebook oldalán fogja közzétenni.

II. A játék meghatározása

1. Tárgynyeremények (lásd: A nyeremények fejezetet) kisorsolása azok között a 18.

életévüket betöltött, a játék teljes időtartama alatt aktív Facebook regisztrációval

rendelkezők között, akik Szervező fenti Facebook oldalán szereplő

nyereményjátékkal kapcsolatos posztokban feltett kérdésre, kérdésekre vagy

feladványra helyesen válaszolnak.

2. Jelen Nyereményjáték szabályzat hatálya tehát kiterjed minden, a Szervező

Facebook oldalán közzétett posztra, amelynek célja kérdés vagy feladvány helyes

válaszadói között tárgynyeremény kisorsolása.

III. A játék időtartama

1. A nyereményjáték időtartama az adott posztban meghatározott időponttól

kezdődik és a posztban szereplő időpontig tart, de amennyiben pontos véghatáridő

nincs megadva, mindig a sorsolást megelőző naptári nap 24. órájában ér véget a

játék.

2. A sorsolás a posztban meghatározott időponttól, vagy ha ez nincsen

meghatározva, a poszt közzétételétől számított 5 napon belül történik

véletlengenerátor segítségével a játékban résztvevő felhasználók facebook.com

oldalon megjelenő publikus nevének és hozzászólásainak felhasználásával.

IV. A játékban történő részvétel feltételei

1. A nyereményjátékban részt vehet minden természetes személy, aki a.

magyarországi lakhellyel rendelkezik,

b. betöltötte a 18. életévét,

c. és az adott poszt szerinti nyereményjáték időtartama alatt aktív Facebook fiókkal rendelkezik.

2. A nyereményjátékban nem vehetnek részt

a. a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen

személyek – a hatályos Ptk.-ban meghatározott – közeli hozzátartozói [Ptk. 8:1.§ (1)

bekezdés 2. pont]; valamint

b. a Szervező megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában

közreműködő személyek, partnercégek vezető tisztségviselői, munkavállalói,

megbízottjai, valamint ezen személyeknek – a hatályos Ptk.-ban meghatározott –

közeli hozzátartozói.

3. A nyereményjátékban történő részvétellel a játékosok kijelentik, hogy megfelelnek

a fenti feltételeknek, továbbá a részvételük a mindenkor hatályos szabályzat

megértésének és elfogadásának minősül.

V. A sorsoláson történő részvétel feltételei

1. A sorsoláson csak azok a játékban érvényesen (IV. 1-2.) részt vett természetes

személyek vehetnek részt, akik a Szervező weboldalán vagy Facebook oldalán

közzétett feladványra helyesen válaszoltak.

2. Ezért a beérkezett válaszok és megfejtések kapcsán a Szervező jogosult ellenőrizni a válaszokat.

VI. A sorsolás menete

1. A fent nevezett oldalon megjelenő posztban feltett kérdésre, kérdésekre,

feladványra érkező válaszok (hozzászólások) és személyes adatok (nevek)

felhasználásával véletlengenerátor használatával kerülnek kisorsolásra az adott poszt

kapcsán a nyertesek. A nyertesek számát a poszt határozza meg.

2. Amennyiben a sorsolás a meghatározott időpontban nem tud megtörténni a

Szervezőn kívül álló okból (pl. facebook.com üzemeltetője, vagy az internet hiánya,

vagy a véletlengenerátor elérhetetlensége, nem megfelelő működése, stb.), akkor a

pótsorsolásra kerül sor, amelynek idejéről és módjáról a Szervező saját Facebook

oldalán keresztül értesíti a felhasználókat.

3. A nyertes a nyereménye átvételét kizárólag a Szervezőtől kapott Facebook

üzeneten/központi telefonszámon/központi e-mail címen keresztül tudja intézni,

amelynek előfeltételeként vissza kell igazolnia magát a játékban történt részvételéről.

4. A nyeremény elfogadásának további feltétele a sorsolástól számított 10

munkanapon belüli személyes átvétel.

5. Amennyiben a. a határidő eredménytelenül telt el, vagy

b. a felhasználóval háromszori próbálkozás ellenére sem sikerült a kapcsolatfelvétel, vagy

c. a nyertes a Szervezőt arról tájékoztatja, hogy a játékban nem vett részt, vagy

d. a nyereményt nem kívánja elfogadni, vagy

e. a személyes átvételről szóló feltételnek nem kíván eleget tenni, úgy új sorsolás alá

kerül a tárgynyeremény.

6. A nyereményt a nyertes, vagy az általa megjelölt személy az e-mail-ben/

elektronikus üzenet/egyéb leegyeztetett módon, helyen és időben veheti át

személyazonosságának igazolása mellett.

7. A nyeremény személyes átvételéről fénykép vagy videófelvétel készülhet abban

az esetben, ha ahhoz a nyertes előzetes beleegyezését adja ismerve a felvétel

felhasználásának célját, idejét, minden lényeges információt.

VII. A nyeremények

1. A nyereményjáték tárgynyereménye alatt a Szervező által a posztban

meghatározott nyereményt kell érteni.

2. Ha a meghirdetett nyeremény valamilyen okból nem elérhető, a Szervező

fenntartja annak jogát, hogy azzal azonos vagy nagyobb értékű alternatív

nyereményt (nyeremény alternatívákat) biztosítson a nyertesnek.

3. A nyeremények más termék(ek)re nem cserélhetők, továbbá készpénzre nem

válthatók át, valamint más személyre sem ruházhatók át.

VIII. Adatvédelem

1. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a

mellékelt adatkezelési tájékoztatót

IX. Egyéb

1. A nyereményjáték Szervezőjének bármely, a jelen játékkal kapcsolatos döntése

végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton

eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező kizárja a weboldal felhasználó, vagy a

játékban résztvevő bármely jogcímen történő, Szervezővel szembeni igény

érvényesítésének lehetőségét.

2. Szervező fenntartja a jogot a játék törlésére vagy felfüggesztésére, vagy a

nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a játék kapcsán

visszaélés, vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy vis major esetén.

3. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a játékszabályzatot, vagy

magát a játékokat kiegészítse vagy módosítsa, de arról a saját Facebook oldalán

keresztül köteles értesíteni minden Facebook felhasználót, valamint a játékban

résztvevőket. Tekintettel arra, hogy a játékban történő részvétel ingyenes

(tétfizetéshez nem kötött), továbbá arra, hogy feladványok helyes

megválaszolásához kötött így a Szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV.

törvény hatálya alá nem esik, nem engedélyköteles, és nem bejelentés-köteles

tevékenység. Amennyiben Szervezőnek adófizetési kötelezettsége fakadna a jelen

nyereményjáték szervezéséből, azt a játékban résztvevőkre, vagy a nyertesekre nem

hárítja át, maga viseli.

4. A Facebook a promóciót nem támogatja, nem hagyja jóvá, és a promóció

semmilyen formában nem kapcsolódik a Facebookhoz.

5. A jelen szabályzatba foglalt feltételek nem vonatkoznak olyan promóciókra,

amelyeket egy Facebook applikációval vagy egy adatbeviteli űrlappal kezel és

működtet a Szervező.


Budapest, 2023. október 20.

Égner Ékszer Kft. Szervező